Kasen

  • -55%
  • Rs. 3,150.00
  • Regular price Rs. 7,000.00


The Kasen‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ__í�í¢‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈí«_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ___Black Pendant is crafted using the finest quality materials and is a flawless design. It has good luminous efficacy which lends ambient lighting to your interior space. It has a‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ__í�í¢‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈí«_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ___industrial appeal.

Total Product Size (in inches):‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ__í�í¢‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈí«_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ___10x10x15.5

Material:‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ__í�í¢‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈí«_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ_‰ۡóÁÌ_åȉۡóÁÌÎ̝ÌÎÌÁ‰ۡóÁÌ_åÈ___Metal, Glass

Colour: Black, White

Bulb Holder: E27

Wire Length: 40 inches